Ik wil mij graag inschrijven

 1. De persoon die een sociale woning wenst te huren, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Geen eigenaar van een onroerend goed of vruchtgebruiker van een woning in België of in het buitenland zijn, behalve indien dit onverbeterbaar, onbewoonbaar of onaangepast is verklaard. Deze voorwaarde geldt eveneens voor enig ander lid van het gezin.
 • De netto belastbare inkomensplafonds niet overschrijdenbekijk de bedragen van deze plafonds
 • In België wonen:
  • of over minstens één lid van het gezin beschikken dat staat ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
  • of over een document beschikken waaruit blijkt dat een aanvraag is ingediend bij de Regularisatiecommissie.
 • Geen geschillen hebben met de Anderlechtse Haard en alle plichten als huurder zijn nagekomen: betaling van het huurgeld, betaling van de huurlasten, eerbiediging van de woning enz.
 • Slechts één inschrijving doen per gezin (vertegenwoordigd door minstens één volwassen gezinslid) en in één enkele OVM (het is verboden om in meerdere openbare vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te schrijven).

Te volgen procedure

1. een inschrijvingsformulier vragen

U kunt een exemplaar van het inschrijvingsformulier voor de Anderlechtse Haard aanvragen bij de BGHM of via deze link 

2. het inschrijvingsformulier invullen

In het formulier vindt u een tabel (punt 8) aan de hand waarvan u verschillende gemeenten kunt kiezen. De OVM waar u het formulier binnenstuurt, wordt uw referentiemaatschappij. De overige OVM worden beschouwd als “tweedelijnsmaatschappijen”.
De referentiemaatschappij verzorgt voor u de inschrijving bij de tweedelijnsmaatschappijen zodra uw inschrijving is ingediend.

 • Het formulier moet ondertekend zijn door de aanvrager van de sociale woning.
 • Het moet mede-ondertekend zijn door de meerderjarige persoon met wie de aanvrager samenwoont (vader, moeder…)
 • Het ingevulde en ondertekende formulier moet worden afgegeven bij de vastgoedmaatschappij van uw keuze, met ontvangstbewijs. U mag uw dossier ook per aangetekend schrijven opsturen.

3. documenten die u met het inschrijvingsformulier dient mee te sturen

Deze documenten moeten worden afgegeven op de hoofdzetel van de maatschappij of per aangetekend schrijven verstuurd samen met uw inschrijvingsformulier:

 • Het aanslagbiljet voor de inkomsten van het referentiejaar (= 3 jaar ervoor) van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn.
  Zo moet u bijvoorbeeld voor een inschrijving in 2020 de inkomsten verstrekken van het jaar 2017 (aanslagjaar 2018).
  Beschikt u daar niet over, dan voegt u alle mogelijke bewijsstukken voor uw huidige inkomen toe (de drie recentste loonfiches of uittreksels van de werkloosheid, het OCMW…).
  Als één van de gezinsleden niet over een inkomen beschikt, dient dit een verklaring op erewoord toe te voegen waaruit blijkt dat het geen inkomen heeft.
 • Een attest van de kinderbijslag met vermelding van de naam, de voornaam en de geboortedatum van elk van de kinderen ten laste.
 • Het bewijs van woonst in België waaruit blijkt dat ten minste één van de gezinsleden staat ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister: kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant), attest van verblijfplaats enz.
 • De bewijsstukken voor de prioriteitspunten waarop u recht hebt (punt 7 van het formulier)

Om uw kansen te verhogen!

Om meer kans te maken om een woning te vinden, raden wij u aan om uw aanvraag bij zoveel mogelijk gemeenten en openbare vastgoedmaatschappijen in te dienen. U mag een sociale woning aanvragen in de 19 Brusselse gemeenten naar keuze, zonder enige beperking.

Opgelet! Wees voorzichtig! Denk goed na in welke maatschappijen u zich wenst in te schrijven want:

 • als u een huurovereenkomst ondertekent bij één van hen
 • als u een woning weigert
 • als u een woningvoorstel niet beantwoordt (behalve bij overmacht)

leidt dat tot de schrapping van uw kandidatuur in alle maatschappijen waar u zich ingeschreven hebt.

Anderzijds kunt u ook steeds het aantal gemeenten beperken, behalve als een maatschappij de toewijzingsprocedure van een woning al heeft opgestart.

Woningvoorstel

De toewijzing van een woning hangt samen met de voorkeurrechten die berusten op:

 • Het aantal wachtjaren;
 • De gezinskenmerken

Als u bovenaan de wachtlijst staat en er een woning beschikbaar komt die geschikt is voor uw gezinssamenstelling, dan sturen wij of één van de door u geselecteerde huisvestingsmaatschappijen u per aangetekend schrijven een voorstel om de woning te bezoeken die aan u is toegewezen.

Na uw bezoek:

 • Als u de woning aanvaardt, wordt een afspraak gemaakt om de huurovereenkomst te ondertekenen.
 • Als u de woning weigert, dient u deze weigering schriftelijk te verantwoorden.

Opgelet: enkel dwingende redenen worden voor een weigering in overweging genomen. De redenen voor de weigering worden beoordeeld door de Dienst Kandidaat-Huurders en gevalideerd door de Sociaal Afgevaardigde van de BGHM. Als uw weigering niet gegrond wordt geacht, zal uw aanvraag geschrapt worden (zie “Om uw kansen te verhogen”).

hulp inroepen

Als u in een particuliere huurwoning woont en al ingeschreven staat bij een huisvestingsmaatschappij maar nog steeds wacht op een sociale woning, dan kunt u financiële hulp krijgen in de vorm van een “huurtoelage”.

U vindt alle informatie die hierover beschikbaar is op de website van Huisvesting Brussel.