Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website wordt geregeld door deze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt. Wij kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van onze website.

 1. Het betreft een website van de Anderlechtse Haard, met maatschappelijke zetel op het adres: Bergensesteenweg 595, 1070 Brussel.
 2. Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van de website, over de werking of over het technisch beheer hiervan kunt u steeds contact opnemen met de Anderlechtse Haard.
 3. De Anderlechtse Haard verzorgt alle aspecten die verband houden met de publicatie, het redactiebeheer en de inhoudelijke opvolging van deze website.
 4. Deze algemene gebruiksvoorwaarden vermelden uw rechten, plichten en beperkingen als bezoeker van onze website.
 5. De informatie op de website, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, kan naar goeddunken van de Anderlechtse Haard en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
 6. De Anderlechtse Haard behoudt zich het recht voor om te allen tijde elk kenmerk van de website te wijzigen, op te schorten of te onderbreken, dus ook de beschikbaarheid van de verschillende functies, databases en/of inhoud.
 7. De Anderlechtse Haard is niet aansprakelijk tegenover u of derden voor de beëindiging of de permanente of tijdelijke opschorting van de website of een deel ervan.
 8. De informatie op deze website wordt op regelmatige basis bijgewerkt maar kan onnauwkeurigheden, onvolledigheden of hiaten bevatten.
 9. De Anderlechtse Haard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden.
 10. De website bevat hyperlinks naar andere websites. De Anderlechtse Haard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze laatste.
 11. De persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt wanneer hij of zij contact opneemt of informatie opvraagt, worden door de Anderlechtse Haard enkel verwerkt om aan het verzoek van de gebruiker tegemoet te komen. Onder geen beding worden de persoonsgegevens van de gebruiker zonder diens toestemming aan derden meegedeeld.
  1. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de medewerkers die belast zijn met het verwerken van de vragen.
  2. Zoals artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 voorschrijft, brengt de Anderlechtse Haard de bezoekers van de website op de hoogte van het feit dat cookies worden gebruikt.
  3. De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe aan de Anderlechtse Haard.
  4. Tenzij anders vermeld, zijn de teksten, bijschriften en andere schriftelijke informatie op deze website eigendom van de Anderlechtse Haard.
  5. Tenzij anders vermeld, hebben de Anderlechtse Haard en/of zijn internetprovider het auteursrecht op de foto’s en visuele elementen van de teksten. Deze foto’s en visuele elementen mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  6. Wanneer bij een foto geen auteur wordt vermeld, is dit omdat de uitgever, ondanks alle inspanningen die hij daartoe ondernomen heeft, er niet in geslaagd is de auteur of diens rechthebbenden te achterhalen. Als een auteur zijn werk herkent, kan deze contact opnemen met de Anderlechtse Haard.
  7. Als deze bepalingen niet worden nageleefd of als de website in zijn geheel of gedeeltelijk op oneigenlijke wijze wordt gebruikt, kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging.
 12. De Algemene Voorwaarden worden geregeld door de Belgische wetgeving.
 13. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.