Transparantie

Het gebruik van deze website dient te voldoen aan deze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website bevestigt u dat u kennis hebt genomen van deze voorwaarden en dat u deze onvoorwaardelijk aanvaardt. Wij kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van onze website.

 1. De website is een dienst van de Anderlechtse Haard met maatschappelijke zetel op het volgende adres: Birminghamstraat 221, 1070 Brussel
 2. Als u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van de website, de werking ervan of het technisch beheer, dan kunt u steeds contact opnemen met de Anderlechtse Haard.
 3. De Anderlechtse Haard staat in voor alle aspecten in verband met de redactionele inhoud, het redactioneel beheer en de redactionele follow-up van deze website.
 4. In deze algemene gebruiksvoorwaarden worden de rechten, plichten en beperkingen uiteengezet die van toepassing zijn op u als gebruiker wanneer u onze website bezoekt.
 5. De inhoud waarin deze website voorziet, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, kan naar goeddunken van de Anderlechtse Haard en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
 6. De Anderlechtse Haard behoudt zich het recht voor om te allen tijde enig kenmerk van de website te wijzigen, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van de beschikbaarheid van functies, gegevensbanken en/of inhoud.
 7. De Anderlechtse Haard is niet aansprakelijk ten opzichte van u of derden in geval van stopzetting of permanente of tijdelijke opschorting van de hele website of een deel ervan.
 8. De informatie op deze website wordt regelmatig up to date gebracht, maar kan onnauwkeurigheden, onvolledigheden of hiaten bevatten.
 9. De Anderlechtse Haard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.
 10. De website bevat hyperlinks naar andere websites. De Anderlechtse Haard wijst elke aansprakelijkheid met betrekking daartoe af.
 11. De persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt wanneer deze contact opneemt met of informatie aanvraagt bij de Anderlechtse Haard worden enkel door de Anderlechtse Haard verwerkt om aan het verzoek van de gebruiker te kunnen voldoen. In geen geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker aan derden meegedeeld zonder toestemming van de gebruiker zelf.
  1. Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met medewerkers die belast zijn met de verwerking van de vragen.
  2. Zoals artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 het vereist, informeert de Anderlechtse Haard de bezoekers van de website over het gebruik van cookies.
  3. De intellectuele rechten op de content van de website behoren toe aan de Anderlechtse Haard.
  4. Tenzij anders aangegeven, zijn de teksten, bijschriften en andere schriftelijke informatie op deze website eigendom van de Anderlechtse Haard.
  5. Tenzij anders vermeld, hebben de Anderlechtse Haard en/of zijn internetprovider de auteursrechten op de foto’s en visuele bestanddelen van de teksten. Deze foto’s en visuele elementen mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  6. Als de auteur niet onder een foto vermeld staat, dan heeft de uitgever ondanks zijn inspanningen om dat te doen, de betrokkene of zijn rechthebbenden niet kunnen achterhalen. Indien een auteur zich herkent, kan deze contact opnemen met de Anderlechtse Haard.
  7. Als deze bepalingen niet worden nageleefd en de website in zijn geheel of gedeeltelijk op oneigenlijke wijze wordt gebruikt, kan dit aanleiding geven tot rechtsvervolging.
 12. De Algemene Voorwaarden worden geregeld door de Belgische wetgeving.
 13. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.