Ik wens te verhuizen

U verlaat de Anderlechtse Haard:

De huurder mag steeds de huurovereenkomst beëindigen door schriftelijk een opzegging te versturen.Dit moet aangetekend gebeuren.

De opzegtermijn duurt 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging naar de maatschappij verstuurd is.

Voorbeeld: als u de opzegging verstuurt op 20 januari, dan begint de termijn van drie maanden op 1 februari en moet uw woning vrij zijn tegen 30 april.

Einde van de
huurovereenkomst

Ook als u zelf de woning zelf niet opzegt, kan uw huurovereenkomst eindigen, en dit in drie gevallen:

1. Na een gemotiveerde beslissing van de maatschappij in de volgende situaties:

> Renovatie
> Betalingsachterstand van de huur
> Gedragsproblemen
> Fout gebruik van de woning

2. Als u eigenaar wordt van een onroerend goed.

3. Op de einddatum van de huurovereenkomst.

4. Na het overlijden van de persoon die de huurovereenkomst ondertekend heeft.

Aanvraag voor een
mutatie

De voorwaarden

> waaronder    een    aanvraag    voor een    mutatie    onderzocht wordt: u moet al minstens sinds twee jaar
dezelfde woning betrekken

> u    moet    kunnen aantonen          dat uw gezinssamenstelling is gewijzigd

> u    moet    alle    plichten    vervuld hebben        ten  opzichte  van  de  maatschappij  (betaling  van  de  huur  en  de  lasten,  eerbiediging van de gehuurde woning…).

De mutatieaanvraag verloopt in stappen

Als uw aanvraag ontvankelijk is, wordt zij in behandeling genomen door ons technisch team. Vervolgens wordt u op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Wachttijd

Wij trachten de aanvragen snel te beantwoorden maar toch kan u een hele tijd moeten wachten omdat er woningen moeten vrijkomen om aan uw aanvraag te kunnen voldoen.

Bovendien dient de Anderlechtse Haard te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten die de maatschappij verplichten om in chronologische volgorde van inschrijving te handelen.