Ik betrek mijn nieuwe woning

Om de sleutels van uw nieuwe woning te krijgen… zijn dit de eerste stappen:

1. Het voorstel van toewijzing van de woning aanvaarden.

2. De huurwaarborg betalen, samen met het huurgeld en het voorschot voor de lasten
van de eerste huurmaand.

3. Uw huurovereenkomst en het huishoudelijk reglement ondertekenen.

4. De inkomende plaatsbeschrijving bijwonen.

Uw huurovereenkomst

Wat is dat ?

De huurovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van de ondertekenende partijen. Zij is de basis van het contract dat ons bindt. Het is een typecontract voor sociale woningen dat hetzelfde is in heel het Brussels Gewest.
Deze officiële huurovereenkomst heeft een welbepaalde duur.
De huurovereenkomst kan niet worden geërfd of overgedragen
Als u ze ondertekent, verbindt u zich ertoe al haar bepalingen na te leven. Bewaar de overeenkomst zorgvuldig zo lang u de woning huurt.

De huurwaarborg

De huurwaarborg wordt op een geblokkeerde rekening geplaatst die op uw naam staat en rente opbrengt. Deze waarborg mag onder geen beding gebruikt worden om de huur te betalen
tijdens de bewoning.

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt aangehecht aan de huurovereenkomst. Het is een document dat u ondertekent en dus goedkeurt. Het wordt voorgeschreven door de geldende wetgeving in de sociale huisvestingssector.
Het document vermeldt de basisregels die de rechten en plichten van beide ondertekenende partijen bepalen.

Registratie

De wet bepaalt dat de huurovereenkomst geregistreerd moet worden. De registratie maakt de overeenkomst afdwingbaar tegen iedereen, waardoor zowel de huurder als de huisbaas beschermd zijn. De registratie wordt kosteloos door ons verzorgd. Een exemplaar van de geregistreerde huurovereenkomst wordt per aangetekend schrijven opgestuurd.

Inkomende plaatsbeschrijving

De sleutels van uw woning worden u overhandigd naar aanleiding van de inkomende plaatsbeschrijving. Het is zeer belangrijk dat u hierbij zelf aanwezig bent of zich laat vertegenwoordigen door een vastgoedexpert van uw keuze en op uw kosten. Op basis van deze plaatsbeschrijving kunnen we samen de staat van uw woning beoordelen en eventuele gebreken of tekortkomingen op een rijtje zetten. Wanneer u de
woning verlaat, wordt de inkomende plaatsbeschrijving met de uitgaande plaatsbeschrijving vergeleken. Behalve de normale slijtage
in de woning zal u eventuele schade die ontstaan is nadat u de woning betrokken hebt, aangerekend worden.

Administratieve stappen

Uw adreswijziging

Binnen 8 dagen na de verhuizing dient u uw adreswijziging door te geven.

Daartoe richt u zich tot de dienst bevolking van de Gemeente.
Anderlecht, voorzien van de identiteitskaarten van al uw gezinsleden.

(02/558.09.37, Dienst Bevolking, Van Lintstraat 8)

Verzekering tegen brand- en waterschade

Het is verplicht een brandverzekering af te sluiten die uw meubelen en
het verhaal van buren dekt.
De “brandpolis” dekt de mogelijke tussenkomst voor uw inboedel als deze beschadigd raakt als gevolg van een brand waarvan u de oorzaak bent.
De polis “verhaal van buren” dekt uw verdediging in het geval van brand- of waterschade bij buren waarvan u zelf de oorzaak bent.
De Anderlechtse Haard heeft ook een brandverzekering afgesloten, maar die dekt
enkel het gebouw. Deze polis voorziet in een afstand van verhaal in uw voordeel voor schade aan het gebouw.

Overdracht en opening van de meters

De onderstaande informatie kan verschillen in functie van het type woning
(huis of appartement) en de site waarnaar u verhuist.

De watermeter

Er zijn twee mogelijkheden:

1. U beschikt over een individuele meter die toebehoort aan Vivaqua: wij sturen hen
uw gegevens door samen met de meterstand die werd opgenomen bij de
inkomende plaatsbeschrijving. De factuur voor het waterverbruik wordt u rechtstreeks toegezonden. U kunt
Vivaqua verzoeken om in termijnen te betalen.

2. U beschikt over een zogenaamde
“doorstroommeter” die toebehoort aan de Anderlechtse Haard: uw waterverbruik
wordt in rekening gebracht als onderdeel van de lasten op de berekeningsstaat
van uw huurprijs. U stort maandeljks een voorschot en de afrekening
gebeurt telkens in de maand juni.

De gasmeter

Er zijn twee mogelijkheden:
1. U beschikt over een individuele meter:
Ofwel u wenst verder te gaan met het bedrijf dat u momenteel gas levert en u brengt hen op de hoogte van uw adreswijziging;
Ofwel u wenst te veranderen van leverancier. In dat geval dient u het bestaande contract op te zeggen (1 maand op voorhand) en een nieuw contract te sluiten met een ander bedrijf.
In beide gevallen dient u hen de EAN-code van uw meter door te geven.
2. De Anderlechtse Haard staat zelf in voor de gasvoorziening van de verwarming en/of het sanitair warm water: uw verbruik hiervoor wordt aangerekend als onderdeel van de kosten die vermeld staan op de berekeningsstaat van uw huurprijs. U stort maandelijks een voorschot en de afrekening gebeurt telkens in de maand juni op
basis van de waarden gemeten door de calorimeters en/of de warmwatermeter.

De elektriciteitsmeter

Uw elektriciteitsleverancier kiest u volledig zelf.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. u wenst verder te gaan met het bedrijf dat u momenteel elektriciteit levert en brengt hen op de hoogte van
uw adreswijziging;

2. u wenst te veranderen van leverancier. In dat geval dient u het bestaande contract op te zeggen (1
maand op voorhand) en een nieuw contract te sluiten met een ander bedrijf.
In beide gevallen dient u hen de EAN-code van uw meter door te geven.